خلاصه نویسی و دو اسمی در فرمول نویسی

 1. H.Q:هیدروکینون
 2. K.A:کوجیک اسید
 3. M.A:ماندلیک اسید
 4. G.A:گلیکولیک اسید
 5. L.A:لاکتیک اسید
 6. N.A:نیاسین آمید یا نیکوتینیک اسید
 7. Clinda:کلیندامایسین
 8. Dalaci:کلیندامایسین
 9. Dexa:دگزامتازون
 10. Beta:بتامتازون
 11. Triam:تریامسینولون
 12. Az.acid:آزالئیک اسید
 13. Godron:کل تار
 14. PABA:پارا آمینو بنزوئیک اسید
 15. Vit C:آسکوربیک اسید
 16. Retinea:ترتینوئین
 17. Erytro:اریترومایسن
 18. Metro:مترونیدازول
 19. S.A:سالیسیلیک اسید
 20. I.P.A:ایزوپروپیل الکل
 21. P.G:پروپیلن گلیکول
 22. D.W:آب مقطر
 23. P.E.G:پلی اتیلن گلیکول
 24. T.S:تیروستات
 25. T.S.P:ساؤپالمتو
 26. P.Blan:پرسیپیته بلان
 27. Mino:ماینوکسیدیل
 28. S.V:استرادیول والرات
 29. C.A:سیپروترون استات
 30. C.M.C:کربوکسی متیل سلولز
 31. S.O.D:سوپر اکسید دیسموتاز
 32. Starch:نشاسته
 33. T.E.A:تری اتانول آمین
 34. P.P.G :پروپیلن گلیکول

فهرست داروها

توجه: این فهرست کامل نیست، برای تکمیل فهرست فارسی یا اطلاعات بیشتر به فهرست داروهای ویکی‌پدیای انگلیسی مراجعه کنید، البته با توجه به نظام دارویی ایران تلاش می‌شود فهرست بر اساس داروهای ژنریک تنظیم شود .

 1. آ.اس.آ
 2. آپروتینین
 3. آتراکوریوم
 4. آتروپین
 5. آتورواستاتین
 6. آتنولول
 7. آزاتیوپرین
 8. آزیترومایسین
 9. آسیکلوویر
 10. آستمیزول
 11. آکاربوز
 12. آکسار
 13. آلبندازول
 14. آلبومین (سرم)
 15. آلپرازولام
 16. آلتادین
 17. آلفنتانیل
 18. آلندرونیت
 19. آلوپورینول
 20. هیدروکسید آلومینیوم
 21. آلیوم اس
 22. آلیکوم سی
 23. آمانتادین
 24. آمپی سیلین
 25. آمفوتریسین بی
 26. آملودیپین
 27. آمودیاکین
 28. آموکسی سیلین
 29. آمی تریپتیلین
 30. آمیل نیتریت
 31. آمیلوراید
 32. آمینوگلوتتیمید
 33. آمینوفیلین
 34. آمیودارون
 35. آمیکاسین
 36. آنتوسیانوزید آ
 37. آنتوم
 38. آنتی هیستامین دکونژستانت
 39. استیل سیستیینن
 40. او آر اس
 41. ائوزین
 42. ابی دوکسیم
 43. اپی نفرین
 44. اتامبوتول
 45. اتاکریدین لاکتات
 46. اتر
 47. اتوسوکزوماید
 48. اتیلن اکساید
 49. اتینیل استرادیول
 50. اچ‌دی
 51. ارگوتامین
 52. اریترومایسین
 53. ازتیمایب
 54. اسپرزه
 55. اسپیرامایسین
 56. اسپیرونولاکتون
 57. اسپکتینومایسین
 58. استازولامید
 59. استامینوفن
 60. استرادیول
 61. استرپتوزوسین
 62. استرپتومایسین
 63. استرپتوکیناز
 64. استروژن کونژوگه
 65. استیل سالیسیلیک اسید
 66. استیل سیستئین
 67. استیل کولین کلراید
 68. اسمولول
 69. اسید استاریک
 70. اسید بوریک
 71. اسید تری کلرواستیک اسید
 72. اسید سالسیلیک
 73. اسید سیتریک
 74. اسید لاکتیک
 75. اشک مصنوعی
 76. افدرین
 77. افلوکساسین
 78. اکالیپتوس
 79. اکترئتید
 80. اکسازپام
 81. اکساندرولون
 82. اکسپکتورانت
 83. اکسی بوتینین کلراید
 84. اکسی تتراسایکلین
 85. اکسی توسین
 86. اکسی متالون
 87. اکسیژن
 88. اکی هرب
 89. الانزاپین
 90. ال‌دی
 91. الکل
 92. امپرازول
 93. امتین
 94. امگا تری
 95. انالاپریل
 96. اندانسترون
 97. انسولین
 98. انفلوران
 99. انوکسولون
 100. اورسودوکسی کولیک
 101. اوره
 102. اوروکیناز
 103. ایبوپروفن
 104. ایپراتروپیوم بروماید
 105. ایپکاک
 106. ایتراکونازول
 107. ایزوپروپیل الکل
 108. ایزوپروترنول
 109. ایزوترتینوئین
 110. ایزوسورباید دی نیترات
 111. ایزوفلوران
 112. ایزونیازید
 113. ایزوکاربوکسازید
 114. ایزوکسوپرین
 115. ایمونو گلوبولین
 116. ایمی پرامین
 117. اینترفرون بتا
 118. ایندواستاتین
 119. ایندوسیانین
 120. ایندومتاسین
 121. استامین نوفن
 122. ب ب کلد
 123. ب کمپلکس
 124. باکلوفن
 125. بتامتازون
 126. بتانیکول کلراید
 127. بتاهیستین
 128. بتاکسولول
 129. براکس
 130. برم هگزین
 131. بروموکریپتین
 132. برن
 133. برونکوتیدی
 134. بریمونیدین
 135. برین زولامید
 136. بزاق مصنوعی
 137. بزافیبرات
 138. بلادونا ارگوتامین پ ب
 139. بلادونا پ ب
 140. بنزوئیل بنزوات
 141. بنزوئیل پروکساید
 142. بنزوئیک اسید
 143. بنزوکائین
 144. بنزیدامین
 145. بوپرنورفین
 146. بوپروپیون
 147. بوسپیرون
 148. بی پیریدین
 149. بیزاکودیل
 150. بیسموت ساب سیترات
 151. بکلومتازون
 152. پابا
 153. پاپاورین
 154. پاراتورمون
 155. پارافین
 156. پارامومایسین
 157. پامیدرونات
 158. پانکراتین
 159. پانکورونیوم
 160. پاکلیتاکسل
 161. پپونن
 162. پتیدین
 163. پرازوسین
 164. پرازیکوانتل
 165. پرالیدوکسیم
 166. پردنیزولون
 167. پرسیکا
 168. پرفوران
 169. پرفنازین
 170. پرمترین
 171. پروپاراکائین
 172. پروپاستامول
 173. پروپافنون
 174. پروپافول
 175. پروپامیدین
 176. پروپانتلین
 177. پروپانیدید
 178. پروپرانولول
 179. پروپیل تیواوراسیلپروتامین
 180. تئوفیلین
 181. تادافیل
 182. تارتاریک
 183. تالودوماید
 184. تامسولوسین
 185. تاموکسیفن
 186. تانامیگرن
 187. تاکرین
 188. تترابنازین
 189. تتراسایکلین
 190. تتراکائین
 191. تتراکوزاکترین
 192. ترازودون
 193. ترازوسی
 194. جم فیبروزیل
 195. جنتامایسین
 196. جینسینگ
 197. جین سین
 198. جینکوگل
 199. جمسیتابین
 200. داپسون
 201. داپوکستین
 202. داکاربازین
 203. داکتینومایسین
 204. داکسی سایکلین
 205. داکلیزاماب
 206. دانازول
 207. دانترولین سدیم
 208. دانوروبیسین
 209. دایجستیو
 210. دایمتیکو
 211. دروپردیول
 212. رازین
 213. رالوکسیفن
 214. رانیتیدین
 215. رزماری
 216. رزورسینول
 217. رزرپین
 218. رگلی
 219. رمی فنتالین
 220. زافیر لوکاست
 221. زغال فعال
 222. زیدوودین
 223. زینتوما
 224. زینک اکسید
 225. زاديتن قرص -كتوتيفن
 226. سالبوتامول
 227. سالمترول
 228. سایمتیدین
 229. سایمتیکون
 230. ستریمید – سی
 231. ستیریزین
 232. ستیل پیریدینیوم
 233. سرترالین
 234. سرماخوردگی کودکان
 235. سرماخوردگی بزرگسالان
 236. سفازولین
 237. شیرافزا
 238. فاموتیدین
 239. فروس سولفات
 240. فروفولیک – فولیکوفر – ففول
 241. فس فسترول
 242. فلکاینید
 243. فلوئوسینولون
 244. فلوپنتیکسول
 245. فلوتامید
 246. فلوتیکازون
 247. فلودارابین
 248. فلودروکورتیزون
 249. فلورازپام
 250. فلوراید
 251. فلورسین سدیم
 252. فلوروراسیل
 253. فلورومتولون
 254. فلوسیتوزین
 255. کراتاگل
 256. کالندیت ای
 257. کاپتوپریل
 258. کاپرئومایسین
 259. کاراوی میکسچر
 260. کارباکول
 261. کاربامازپین
 262. کاربامید پروکساید
 263. کاربنی سیلین
 264. کاربوپلاتین
 265. کاربی مازول
 266. کارموستین
 267. کارمیناتیف
 268. کارمینت
 269. کارنی تین
 270. کارودیلول
 271. گاباپنتین
 272. گادودیامید
 273. گارسین
 274. گارلت
 275. گارلیک
 276. گارلی کاپ
 277. گاسترولیت
 278. گاسترولان
 279. گامابنزن هگزاکلراید
 280. گانسیکلویر
 281. گایافنزین
 282. لاتانوپروست
 283. لاکتوز
 284. لاکتولوز
 285. لاموتریژین
 286. لامیوودین
 287. لانولین
 288. لاینسترونل
 289. لوامیزول
 290. لوپرامید
 291. لوراتادین
 292. لورازپام
 293. لوزارتان
 294. لوموستین
 295. لووتیروکسین
 296. ماپروتیلین
 297. مبندازول
 298. مترونیدازول
 299. متفورمین
 300. متوپرولول
 301. متوتروکسات
 302. متوکاربامول
 303. متوکلوپرامید
 304. متیل ارگونوین
 305. متیل پردنیزولون
 306. متیل تستوسترون
 307. متیل دوپا
 308. متیل سالیسیلات
 309. میدازولام
 310. میرتوپلکس
 311. میلرینون
 312. میکونازول
 313. مینوکسیدیل
 314. نئوستیگمین
 315. نئومایسین
 316. ناپروکسن
 317. ناتامایسین
 318. نافسیلین سدیم
 319. نالتروکسان
 320. نالوکسان
 321. نالیدیکسیک اسید
 322. وارفارین
 323. وازلین
 324. وازوپرسین
 325. والپروات سدیم
 326. والزارتان
 327. وانکومایسین
 328. وراپامیل
 329. وکرونیوم
 330. ویتاگنوس
 331. ویتامین آ
 332. ویتامین ب ۱
 333. ویتامین ب ۱۲
 334. ویتامین ب ۶
 335. ویتامین ب کمپلکس
 336. ویتامین ث
 337. ویتامین د
 338. ویتامین کا
 339. ویتامین ای
 340. ویدارابین
 341. هاش سی جی
 342. هالوپریدول
 343. هالوتان
 344. هپارین
 345. هماتروپین
 346. هماتینیک
 347. هیدرالازین
 348. هیدروکسی زین
 349. هیدروکسی کلروکین
 350. هیدروکلرتیازید
 351. هیدروکورتیزون
 352. هیدروکینون
 353. هیوسین
 354. هیدروکسید آلومینیوم
 355. هیوسین
 356. ید
 357. یدوکینول
 358. یدیکسانول
 359. یوهمبین
 360. ياسمين
 361. يدوكسوريدين قطره چشمي
 • مدیر سایت
 • 1398-10-14
 • 649 بازدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

جستجو در سایت

درحال بارگذاری ...